Từ ngày 30/9/2016, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm siro TONI KID GOLD khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 15/1/2016, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm  FELICSOL GOLD khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 30/9/2016, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm  BONETON GOLD MAX   khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 30/9/2016, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm Livar Kid Gold  khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 30/9/2016, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm GINTON GOLD  MAX   khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 01/01/2017, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm Biolus Gold Plus ++ khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 01/01/2017, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm BIOLUS GOLD++  khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 01/01/2017, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm BONCARE KID GOLD khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 1/3/2017, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm IMUNKID GOLD  khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 30/09/2016., Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm TONI WOMEN GOLD khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 20/10/2016., Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm TONI MEN GOLD khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 20/10/2016., Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm Kiddy Gold Nest  khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 30/06/2016., Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm Omega Gold khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 30/06/2015, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm Biolus Gold Plus khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 30/06/2016, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm Livar Gold Max khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 30/09/2016., Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm Ginseng Gold Max khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 15/05/2016, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm Queen Gold khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 15/05/2016, Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm King Gold khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Từ ngày 30/04/2015., Công ty Golden Health USA triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100%” áp dụng cho sản phẩm Biolus Gold Max khi các khách hàng đăng ký tham gia chương trình và sử dụng sản phẩm mà không thấy hiệu quả như mong muốn.

Yêu cầu trả hàng

Ngày đăng: 16-07-2015

Sản phẩm sẽ theo đúng hình ảnh được đăng trên trang Web của chúng tôi hoặc được ghi trên sản phẩm tại thời điểm quý khách đặt hàng.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh